erkend leerbedrijf, stage lopen, SBB" /> Medisch pedicure Wilmie in HORST - Algemene voorwaarden van Pedicurepraktijk Wilmie

- Algemene voorwaarden van Pedicurepraktijk Wilmie

Algemene voorwaarden Wilmie Voet & Huidverzorging Horst (medisch pedicure)

Algemene voorwaarden van Wilmie Voet & Huidverzorging ( Medisch Pedicure)
 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Wilmie en een cliënt waarop  Pedicurepraktijk Wilmie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanningen Medisch Pedicure Wilmie
 Medsich pedicure wilmie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. medisch  Pedicure Wilmie zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan medisch Pedicure Wilmie melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  Medisch Pedicure Wilmie het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch Pedicure Wilmie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 Medisch Pedicure Wilmie moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
 Medisch Pedicure Wilmie vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Medisch Pedicure Wilmie vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

5.personeel in de praktijk.

                                                                                               
 Medisch PedicureWilmie heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien  Pedicurepraktijk Wilmie dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van  Medisch Pedicure Wilmie niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door  Pedicurepraktijk Wilmie

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet  Medisch Pedicure Wilmie vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Medisch Pedicure Wilmie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
Medisch Pedicure Wilmie neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.  Medisch Pedicure Wilmie behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Medisch Pedicure Wilmie zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
 Pedicurepraktijk Wilmie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Wilmie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 8. Aansprakelijkheid
Medisch Pedicure Wilmie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  Medisch Pedicure Wilmie is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Medisch Pedicure Wilmie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
Medisch Pedicure Wilmie geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
•    De cliënt andere producten dan de door  Pedicurepraktijk Wilmie geadviseerde heeft gebruikt.
•    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
•    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
•    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
MedsichPedicure Wilmie heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  Medisch Pedicure Wilmie meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch Pedicure Wilmie 
Medisch Pedicure Wilmie moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  Medisch Pedicure Wilmie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch Pedicure Wilmie en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Wilmie het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Wilmie en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

14. Wet Wkkgz

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht aan een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld/ kindermishandeling

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.

Wilmie Voet&huidverzorging te Horst heeft ook een eigen meldcode.

Hierin staat 1:Geconstateerde signalen 2:Overleg met collega en deskundige over het geconsteerde signaal.3:Gesprek met degene die betrokken zijn.

4: Bij twijfel raadplegen wij https://vooreenveilighuis.nl/veilig-thuis

Wij van Willmie Voet& huidverzorging Horst gaan uit van een bovenstaande bijlage en aanpak



AFSPRAAK WIJZIGEN OF ANNULEREN

Mijn tijd is kostbaar.

U kunt uw afspraak 48 uur van te voren omboeken of annuleren, zodat de gereserveerde tijd kan worden ingeboekt voor een andere client.

Wanneer u korter van te voren afzegt of uw afspraak niet nakomt, brengen wij deze kosten van de behandeling in rekening. 

Ik hoop op uw begrip

Wilmie Sleegers

WANDELWOL AANBIEDING!!!!!!!!!!!!!!!!!

Preventie en antidruk wol is toepasbaar op iedere voet die last heeft van pijnlijke drukplekken, blaren en ter preventie van de plekken waarvan je weet dat ze zullen ontstaan. Stop met datgene wat je doet. Leg WandelWol-wol op de zere plek. Trek de sok erover aan. En ga weer door.

€ 4,95    10 gram                 

€  7,95    20 gram                

€  16,95   40 gram               

 

Dadi oil een weldaad voor uw nagels, vooral bij brosse en dunne nagels

Verkrijgbaar in de praktijk.

€ 6,95

Schimmelcreme

Effectieve creme tegen schimmelinfectie's

€ 4,00


Wij zijn vandaag open van 09:00 tot 13:00 uur en van 13:30 tot 18:00 uur


maandag 09:00 - 13:00 & 13:30 - 18:00
dinsdag 13:30 - 19:00    
woensdag 09:00 - 14:00    
donderdag 09:00 - 14:00    
vrijdag 09:00 - 13:00 & 13:30 - 18:00
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    

Feestdagen

Op zon en feestdagen zijn wij gesloten

Openingstijden

Op woensdag en donderdag ben ik niet in de praktijk aanwezig. Ik werk dan ambulant. De behandelingen aan huis zijn alleen telefonisch te reserveren.

Voetbehandeling aan huis

Door de enorme drukte voor voetbehandelingen aan huis is er op dit moment een STOP bij het aannemen van cienten voor voetverzorging aan huis.

Wilmie Sleegers-Nooijen
Gebroeders van Doornelaan 23A
5961 BA HORST (en Venlo)

T.  06-28839878
E.  m.sleegers@home.nl



Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website