Algemene voorwaarden van Medisch Pedicure Wilmie

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Wilmie en een cliënt waarop  Pedicurepraktijk Wilmie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Medisch Pedicure Wilmie

Medisch Pedicure Wilmie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch Pedicure Wilmie zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan medisch Pedicure Wilmie melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  Medisch Pedicure Wilmie het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch Pedicure Wilmie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Medisch Pedicure Wilmie moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Medisch Pedicure Wilmie vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant voldoen.

5. Personeel in de praktijk.

Medisch Pedicure Wilmie heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien  Pedicurepraktijk Wilmie dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Medisch Pedicure Wilmie niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door  Pedicurepraktijk Wilmie

6. Persoonsgegevens & amp; privacy

De cliënt voorziet  Medisch Pedicure Wilmie vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Medisch Pedicure Wilmie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Medisch Pedicure Wilmie neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Medisch Pedicure Wilmie behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Medisch Pedicure Wilmie zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Pedicurepraktijk Wilmie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Wilmie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 8. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Wilmie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Medisch Pedicure Wilmie is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Medisch Pedicure Wilmie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

Medisch Pedicure Wilmie geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door  Pedicurepraktijk Wilmie geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & ramp; diefstal

Medisch Pedicure Wilmie heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure Wilmie meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch Pedicure Wilmie

Medisch Pedicure Wilmie moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  Medisch Pedicure Wilmie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch Pedicure Wilmie en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Wilmie het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Wilmie en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14. Wet Wkkgz

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht aan een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld/ kindermishandeling

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.

Medisch Pedicure Wilmie te Horst heeft ook een eigen meldcode.

Hierin staat:

 

Wij van Medisch Pedicure Wilmie Horst gaan uit van een bovenstaande bijlage en aanpak